ส.อบต.ม

นายถวิล  แสงบุญ

ประธานสภา

สมาชิก อบต. หมู่ 3

ม1(1)

ร.ต.ต.ฉลาด  อุ่นโพธิ

รองประธานสภา

สมาชิก อบต. หมู่ 1

โต

นายเกียรติศักดิ์  ตื้อนวล

เลขานุการ

สมาชิก อบต. หมู่ 4

ม.1

นายวิมล  พรมปัญญา

สมาชิก อบต. หมู่ 1

ม1(1)

ร.ต.ต.ฉลาด  อุ่นโพธิ

สมาชิก อบต. หมู่ 1

2

นายถาวร  จ๋าก๋าง

สมาชิก อบต. หมู่ 2

Untitled-2

นายอนันต์  โมริน

สมาชิก อบต. หมู่ 2

ส.อบต.ม

นายถวิล  แสงบุญ

สมาชิก อบต. หมู่ 3

ม.3

นายขันแก้ว  มาแดง

สมาชิก อบต. หมู่ 3

โต

นายเกียรติศักดิ์  ตื้อนวล

สมาชิก อบต. หมู่ 4

ถนอม

นายถนอม  ภูดอนตอง

สมาชิก อบต. หมู่ 4

ตา

นายณรงค์ชัย  คำโย

สมาชิก อบต. หมู่ 5

เต่ย

นายปรเมศวรร์  สุขใจ

สมาชิก อบต. หมู่ 5

ม6

นายชัชวาลย์  วรรณหลวง

สมาชิก อบต. หมู่ 6

ดวงรัตน์

นางดวงรัตน์  ทวีหอม

สมาชิก อบต. หมู่ 6

77

นายนิกร  บัวตูม

สมาชิก อบต. หมู่ 7

7

นายอำนาจ  ยะวงค์

สมาชิก อบต. หมู่ 7

8

นายสมพจน์  ณะวัน

สมาชิก อบต. หมู่ 8

88

นายกิติชัย  คำเขื่อน

สมาชิก อบต. หมู่ 8

ม10

นายวงเพชร  แสนสองแคว

สมาชิก อบต. หมู่ 9

กำพล

นายกัมพล  ต๊ะสุยะ

สมาชิก อบต. หมู่ 9

101

นายบุญรัตน์  ใจมา

สมาชิก อบต. หมู่ 10

100

นายสุจิตรา  รินนวล

สมาชิก อบต. หมู่ 10

11

นายสุวิทย์  ปารีเสน

สมาชิก อบต. หมู่ 11

1

นายจำรัส  กิติทรัพย์

สมาชิก อบต. หมู่ 11

ม.12

นายถนอม  อิมัง

สมาชิก อบต. หมู่ 12

12

นางบุญศรี  กาวีสุข

สมาชิก อบต. หมู่ 12

131

นายบุญเลิศ  มหารัตน์

สมาชิก อบต. หมู่ 13

141

นายกรทิพย์  มณีวรรณ์

สมาชิก อบต. หมู่ 14

14

นางชัยวัฒน์  ซาวบุญตัน

สมาชิก อบต. หมู่ 14