สำนักปลัด

สำนักปลัด2

20180329_๑๘๐๓๒๙_0022

น.ส.เพ็ญมาลัย  อินกองงาม

ผู้อำนวยการกองคลัง

20180329_๑๘๐๓๒๙_0021

น.ส.ณัฐธันยา  จันคาปราม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

IMG_2451

นางสาวจีรามาศ  จินดาถา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

20180329_๑๘๐๓๒๙_0014

นายปิยะ  ณ ลำพูน

พนักงานขับรถ

20180329_๑๘๐๓๒๙_0015

นายมงคล  เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

20180329_๑๘๐๓๒๙_0019

นายศุภชัย  เสรียะ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

20180329_๑๘๐๓๒๙_0020

นายปรัชญา  สุภา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

20180329_๑๘๐๓๒๙_0017

นายนิคม  วงศ์ยา

พนักงานขับรถ

20180329_๑๘๐๓๒๙_0018

นายประสิทธิ์  เป๋าคำ

คนงานทั่วไป

20180329_๑๘๐๓๒๙_0026

น.ส.อัญชลี  ธนัญชยานนท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พี่หนึ่ง

นายธรรมรัตน์  บุญกองรัตน์

พนักงานขับรถ

พี่เบียร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพรรณ  บางวัน

คนงานทั่วไป

20180329_๑๘๐๓๒๙_0028

น.ส.กฤตพร  วงค์โปธิ

คนงานทั่วไป

น.ส.วรรณศิกาญจน์  ปันดอน

คนงานทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

20180329_๑๘๐๓๒๙_0026

น.ส.อัญชลี  ธนัญชยานนท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

20180329_๑๘๐๓๒๙_0032

นางอมรา  สักเส็ด

ครู คศ.1

20180329_๑๘๐๓๒๙_0029

นาบุษบา  ยุวบุตร

ครู คศ.1

20180329_๑๘๐๓๒๙_0031

น.ส.ศิลาวรรณ  กาวารี

ผู้ดูแลเด็ก